Prima pagină > Acatiste, Sfinţii Părinţi > Acatistul Sfintei Învieri a Domnului

Acatistul Sfintei Învieri a Domnului

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Apărătorul cel mare şi Doamne, biruitorul morţii celei veşnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorîrea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ţie, noi robii Tăi şi zidirea Ta. Cel ce ai biruinţă asupra morţii, de moartea păcatelor slobozeşte-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Icosul 1
Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Şi pe noi, cei de pe pămînt, învredniceşte-ne cu inimă curată a-Ţi cînta Ţie unele ca acestea:
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toţi credincioşii, luminează-ne şi pe noi cei ce trăim în întunericul necunoştinţei;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi şi la toate le dai viaţă, înviază-ne şi pe noi, cei omorîţi în păcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat la cer şi ai înălţat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalţă-ne şi pe noi, cei plecaţi spre pămînt;
Iisuse, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi părtaşi slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;
Iisuse, Cel ce vei veni să judeci viii şi morţii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluieşte-ne după mare mila Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 2-lea
Văzînd, Doamne, oamenii căzuţi, Te-ai întrupat şi ai înviat pe toţi, dăruindu-le celor înviaţi toate spre mîntuire. Înviază-ne şi pe noi cei omorîţi din pricina păcatelor, ca să-Ţi cîntăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieţii înviază, omorînd moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simţind bucuria învierii şi astfel fiind luminaţi, cu glas de bucurie duhovnicească grăim gătre Tine unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai intrat prin uşile încuiate, intră şi în casa sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce ai întîmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întîmpină-ne şi pe noi, pe calea acestei vieţi, şi ne mîntuieşte;
Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde şi inima noastră cea rece, spre dorirea de slava Ta;
Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frîngerea pîinilor, dă-ne şi nouă a Te cunoaşte în dumnezeiasca împărtăşanie;
Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfînt ucenicilor Tăi, trimite-ne şi nouă pe acest Duh mîngîietor de la Tatăl;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 3-lea
Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazăr, înviază-ne şi pe noi cei ce sîntem doborîţi de patimi şi zacem în păcatul nepocăinţei, ca sculîndu-ne după glasul Tău, să cîntăm cîntare: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Avînd putere asupra morţii, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamă-ne şi pe noi, din adîncul păcatelor noastre, ca şi noi, curăţindu-ne simţirile, Ţie, celui ce străluceşti cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-Ţi aducem cîntare de biruinţă, aşa:
Iisuse, biruitorul morţii, biruieşte patimile noastre cele rele;
Iisuse, Dătătorule de viaţă, dă-ne şi nouă o viaţă mîntuitoare;
Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale;
Iisuse, Cel ce ai săturat, cu cinci pîini şi doi peşti, cinci mii de bărbaţi în pustie, afară de femei şi copii, hrăneşte-ne şi pe noi cu pîinea Ta cerească;
Iisuse, nădejdea celor căzuţi, scoate-ne şi pe noi din adîncul răutăţilor noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 4-lea
Viforul patimilor ne tulbură şi ne îneacă; ci Te rog pe Tine Iisuse, întinde-ne, ca şi lui Petru, mîna Ta cea de ajutor şi, cu puterea Învierii Tale, ridică-ne şi ne înalţă a cînta Ţie: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Avînd îmbucurătoarea veste a învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc şi pămîntul se bucură; iar noi, prăznuind veselia cea veşnică, îndrăznim a-Ţi cînta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce şezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creştinilor, după îndurările Tale;
Iisuse, Cel ce iubeşti zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă;
Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine şi inima noastră cea ticăloasă;
Iisuse, Cel ce împlineşti toate cererile cele bune, împlineşte şi doririle noastre cele bune, ca mai mult decît toate să Te iubim pe Tine;
Iisuse, Cel ce primeşti orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul al 5-lea

Viaţă de Dumnezeu plăcută izvorăşte din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiţi, ci învredniceşte-ne să-Ţi cîntăm: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văzînd cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă şi neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii şi purtătorul de viaţă mormînt al Mîntuitorului, care, pe pămîntul cel neroditor al sufletelor noastre udîndu-l, ne-a învăţat pe toţi a cînta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sîngele Tău, învredniceşte-ne fără de lipsă, a primi acest prea cinstit sînge;
Iisuse, Cel ce trimiţi ploaie asupra celor drepţi şi asupra celor păcătoşi, stropeşte-ne şi pe noi cu harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească;
Iisuse, Cel ce nu Te-ai scîrbit de păcătoasa care Ţi-a sărutat cu lacrimi de pocăinţă picioarele Tale, dă-ne şi nouă a-Ţi uda picioarele Tale cu lacrimi de umilinţă;
Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credinţa învierii Tale, dă-ne şi nouă credinţă nefăţarnică;
Iisuse, Cel ce ai zis: căutaţi şi veţi afla, dă-ne şi nouă a Te găsi pe Tine;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 6-lea
Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viaţă, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim şi noi, păcătoşii, părtaşi acestei învieri, ca neîncetat să cîntăm în Ierusalimul cel de sus: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: şi cerul şi pămîntul şi cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriţi fiind vom cînta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează şi ochii noştri cei întunecaţi;
Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pămîntul, ridică-ne şi pe noi de pe pămînt la cer;
Iisuse, Cel ce Te-ai pogorît cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te şi în adîncul inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce ai scos din temniţele iadului sufletele ce te aşteptau, scoate-ne şi pe noi, păcătoşii, din întunericul mîhnirii, căci viaţa noastră de iad s-a apropiat;
Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mîini, cuprinde-ne şi pe noi, ticăloşii, în braţele Tale;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 7-lea
Vrînd Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa şi nestricînd-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruinţă s-a sculat şi ne-a învăţat a-i cînta: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Minunat şi cu neputinţă este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar cu bucurie Îţi cîntăm Ţie unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai înviat şi ai dat în dar tuturor viaţă, întraripează mintea noastră, ca să-Ţi urmeze Ţie pururea;
Iisuse, Cel ce ai sfinţit pămîntul cu picioarele Tale, sfinţeşte şi gîndurile noastre, cele care se înalţă la Tine;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul Tău chip, dă-ne şi nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale;
Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primeşte şi de la noi cîntarea aceasta;
Iisuse, Cel ce n-ai osîndit pe femeia desfrînată, ci, prin puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osîndi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cîntări de laudă;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 8-lea
Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat şi înviat din morţi, noi astăzi cu cugetul văzîndu-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Şi ca pe Împăratul tuturor să-L primim şi să-I cîntăm Lui: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut, şi ai pus la dumnezeiască strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi şi să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre învierea ta. Pentru aceasta şi noi grăim Ţie unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostaşi, trimite la straja sufletelor noastre pe îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească şi să ne călăuzească spre mîntuire, pentru învierea Ta;
Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noştri de la deşertăciune şi-i luminează, spre cunoştinţa adevărului;
Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru: „Mă iubeşti?”, dă-ne şi nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă;
Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă şi nouă lepădările cele din fiecare ceas, de poruncile Tale;
Iisuse, Cel ce ai dat putere Apostolilor Tăi, a lega şi a dezlega, dezleagă-ne şi pe noi de nedreptăţile noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 9-lea
Toată firea omenească în Tine s-a preaslăvit, cu învierea Ta, Iisuse, şi prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinţilor, adeverindu-se aceasta prin moaştele sfinţilor şi cîntîndu-Ţi cu umilinţă: Aliluia!
Icosul al 9-lea
De Dumnezeu grăitorii ritori mînecă cu duhul întîmpinînd ieşirea din mormînt, şi în loc de mir, cîntare Îţi aduc Ţie, ca soarelui dreptăţii şi Stăpînului; cu ale căror cîntări, primeşte şi aceste rugăciuni ale noastre:
Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe Tine, primeşte şi ale noastre cîntări de laudă, de mulţumire şi de cerere;
Iisuse, soarele dreptăţii, luminează sufletele noastre cele întunecate;
Iisuse, Cel ce pe pescari i-ai făcut vînători de oameni, atrage şi voia noastră cea rea, spre ascultarea Ta;
Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, înţelepţeşte-ne şi pe noi cei ce rătăcim;
Iisuse, pentru rugăciunile acestui Apostol şi ale tuturor sfinţilor Tăi, fie-Ţi milă de noi păcătoşii;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 10-lea
Voind a mîntui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorît pe pămînt şi Însuţi Dumnezeu fiind, ai primit neputinţele noastre, ca şi în ele să se arate puterea Ta, care ne îndeamnă a cînta: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mîntuitorul şi Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorît în cele mai de jos ale pămîntului şi ai sfărîmat legăturile cele veşnice, în care se ţineau legate sufletele, slobozeşte-ne şi pe noi de legăturile păcatului, ca să-Ţi cîntăm Ţie unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai încredinţat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredinţează-ne şi pe noi îngrijirii ei, celei mîntuitoare;
Iisuse, Cel ce suferinţele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne şi nouă, nevrednicilor, cu răbdare să purtăm crucea noastră;
Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne şi nouă, păcătoşilor, ca să fim sub acoperămîntul ei;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne şi nouă blîndeţile şi curăţia inimii pruncilor;
Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrînata şi i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne şi nouă ca de acum să nu Te mai întristăm;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 11-lea
Cîntare de umilinţă, despre învierea Ta, binevoieşte ca să-Ţi aducem Ţie, Mîntuitorul nostru. Şi prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecărilor de nălucirile cele vătămătoare, ca să-Ţi cîntăm Ţie pururea: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Primind, prin învierea Ta, razele strălucitoare ale darului, şi prin aceasta, ca prin oglindă, duhovniceşte văzînd scularea Ta cea aducătoare de viaţă, ne închinăm cinstitei Tale cruci şi slăvitei învierii Tale, pe care o lăudăm şi o slăvim, cîntînd aşa:
Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primeşte şi rugăciunea noastră, ca un îndurător;
Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupeşti;
Iisuse, Cel ce Te-ai dat cu totul pentru mîntuirea noastră, dă-ne şi nouă cu totul a ne preda Ţie;
Iisuse, Cel ce Te-ai suit la ceruri, ca să pregăteşti locaşuri celor ce Te iubesc pe Tine, aşază-ne şi pe noi în locaşurile Tale;
Iisuse, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne şi pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 12-lea
Darul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, Cel ce pe toţi ne-ai iubit, şi primeşte rugăciunea noastră, ca o pîrgă, ce-Ţi aducem Ţie. Şi depărtează de la sufletele noastre tot gîndul cel viclean, ca fără osîndă să-Ţi cîntăm Ţie: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cîntînd preaslăvită învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, şi credem că dăruieşti tuturor viaţă veşnică. Pentru aceasta, întru această numită şi sfîntă zi, ca fraţii unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură şi cu o inimă să cîntăm unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce binecuvîntezi pe cei ce Te binecuvîntează pe Tine, binecuvîntează şi acum osteneala noastră cea după putere;
Iisuse, Cel ce sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfinţeşte şi doririle şi gîndurile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioşi pînă la sfîrşitul veacului, fii neîncetat şi cu noi păcătoşii;
Iisuse, Cuvîntul cel Adevărat al Tatălui, curăţă cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine;
Iisuse, Paştile cele mîntuitoare, care duc de la moarte la viaţă, sălăşluieşte-ne în locaşul Tău, luminîndu-ne haina sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!
Condacul al 13-lea
O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte şi celor din morminte le-ai dăruit viaţă, primeşte ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puţină rugăciune. Şi dăruieşte-ne nouă, celor ce sîntem în mormîntul nesimţirii, viaţă veşnică, ca să-Ţi cîntăm Ţie: Aliluia! (de trei ori)
După aceasta se zice iarăşi
Icosul întîi: Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule…
şi Condacul întîi: Apărătorul cel mare şi Doamne…
Se cîntă apoi: Hristos a înviat… (de 3 ori) şi se face otpustul.
 1. valentinmano
  03/01/2011 la 06:03

  CONDAMNARE LA MOARTE IN STIL EVREIESC:DISPONOBILIZARE SI SOMAJ

  In ATENTIA LUI ANTONESCU SI PONTA si a intregii clase politice.

  Incepeti sa faceti ce va ordona Basescu, adica sa va inregistrati la TRIBUNAL.

  Voi mimati ca luptati impotriva lui Basescu, deoarece si voi ati participat si participati in continuare de 20 de ani, impreuna cu BASESCU la distrugerea si jefuirea ROMANIEI si exterminarea poporului ROMAN, la ordin sionist -satanist B`nai B`rith din AMERICA.

  Voi daca doreati sa OPRITI-STOPATI dezastrul din ROMANIA si sa terminati CLANUL BASESCU -BOC -UDREA erati in STRADA, STRADA, STRADA zilnic si cereati ALEGERI ANTICIPATE afara SANTAJATI lui Basescu din PARLAMENTUL ROMANIEI-UNPR. PUNCT

  Dar, voi luptati cu arme DEMOCRATICE- MOTIUNI DE cenzura, de fapt pentru a va face IMAGINE PULITICA, pentru ca in spate , ne infometati, ne ucideti si ne jefuiti si vindeti ROMANIA.

  Voi si multi kakati din presa vorbesc despre DEMOCRATIE, dar fara paine, salariu si casa, inca nu sunteti lamuriti ca DEMOCRATIA DE CARE VORBITI insemna de fapt: moarte, saracie, foamete, suicid, razboi in care este tarata ROMANIA si pe urma condamnata pentru CRIME IMPOTRIVA UMANITATII, asa cum au facut in 1940-1944, somaj, lipsa hranei, a salariului, a unei locuinte si a identitati si sunteti complici la DISTRUGEREA SI EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN si implicati impreuna cu BASESCU in TRAFIC INTERNATIONAL DE ARME si pentru ce comisia parlamentara condusa de MELESCANU protejeaza clanul BASESCU?

  Pentru ca si MELESCANU este implicat in toate TIGARETELE.

  Criza: CACEALMA SIONISTA SATANISTA, UNDE SUNT BANII DE LA FMI si din taxe si impozite?

  La firmele particulare ale INTREGII CLASE POLITICE: CORNUL SI LAPTELE, MARUL , CASA VERDE, REABILITAREA BLOCURILOR, RABLA (Mircea Badea este si el implicat in aceasta jefuire a poporului ROMAN si finantarea corporatiilor straine din banii poporului ROMAN) si altele, dar cel mai grav este ca finantam corporatii sioniste din credite de la FMi sa jefuiasca si sa distruga ROMANIA FORD cu peste 360 de milioane de euro, RENAULT cu peste 28 de milioane de euro, EADS cu peste 20 de milioane de euro, sustinem invazia si expansiunea ecreiasca in lume pentru DISTRUGERE SI JEFUIRE PLANETARA si pentru COLONIZARE EVREIASCA PLANETARA cu peste 360 de milioane de euro anual, dar pardon este CRIZA.

  Cu acesti bani trebuia sa se faca fabrici si uzine si sa ramana ale ROMANIEI si sa creeze locuri de munca pentru cetateni ROMANI, dar e mai simplu sa vindem ROMANIA dupa ce poporul sclav ne voteaza si sa-i mentinem sclavi ca sunt mai usor de prostit, ucis si distrus.

  Ce scriu aici, cunosc de la MIRONOV ALEXANDRU si sunt si spusele lui SILVIU BRUCAN:

  DEMOCRATIA in ROMANIA SE VA FACE DUPA 20 DE ANI, adica atunci cand in institutiile statului vor fi numai cetateni straini adusi la studii gratuite in ROMANIA care sa execute ordinele sionistilor -satanisti din AMERICA-FMI.

  Si, acum priviti la Basescu si Boc ce au facu in 2010, au disponibilizat peste 1 200 000 de cetateni ROMANI din sistemul bugetar si vor ca in sistemul bugetar sa ramana numai 900 000 de bugetari, dar acestia sa fie numai cetateni straini adusi la studii gratuite, cu care sa conduca si sa jefuiasca ROMANIA si sa fure voturile ROMNILOR si sa extermine poporul roman rapid si definitiv, mai nou au inceput sa in;locuiasca preoti romani cu preoti adusi din R. Moldova si Ucraina si au unceput sa se bata in toata ROMANIA pe BISERICI cu preoti romani.

  Basescu si B`NAI B`RITH au nevoie de oameni care sa le execute ordinele in ROMANIA si pe intreaga planeta.

  Daca priviti evenimentele de la CHISINAU, R. MOLDOVA 2009 si tot in acelas timp emisiuni ( care sunt inregistrate pe youtube) in care BASESCU incurajeaza si sprijina in direct aceste actiuni si le promite studentilor evrei-rusi din R. Moldova ca, dupa terminarea studiilor le vor asigura locuri de munca in ROMANIA si daca priviti ANI (INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA CALITATI VIETII si alte institutii) infiintata pentru a crea locuri de munca pentru ei si este arma SANTAJULUI POLITIC si tot prin santaj si arestarea lui VOICU PE STRADA a format un partid in PARLAMENTUL ROMANIEI care nu a fost votat de poporul ROMAN respectiv UNPR: MIKI SPAGA, OPREA seful mafiei lui Nastase si alti, cu care distruge romania si extermina poporul ROMAN la ordin FMI.

  Ulterior, la alegerile din 2009, in perioada 1-5 decembrie 2009 au avut loc demonstartii si proteste de strada neautorizate pentru sustinerea candidaturi lui BASESCU si daca urmariti acestea au fost conduse de Basescu personal cu sprijinul GDS -RADIO EUROPA LIBERA: TISMANEAU, MONICA MACOVEI care sunt si ei in emisiuni inregistrate la B1TV, dar si cu sprijinul studentilor straini adusi la studii gratuite din R.Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus si altele, in frunte cu EUGEN TOMAC (prietenul lui EBA, gasiti pe NET mai multe informatii) cetatean ucrainian adus la studii gratuite pentru a participa la distrugerea si jefuirea ROMANIEI si EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN, cel care dupa 2009 din MAE si din functia de ministru secretar de stat negociaza pentru ROMANIA cumpararea de avioane F16 americane si a scutului antiracheta AMERICAN, impreuna cu semnatarul declaratiei din 16 iunie 1989 de la Budapesta, Ungaria pentru desmembrarea statului ROMAN: BACONSKY agent MOSSAD, CIA si ofiter in armata secreta a VATICANULUI.

  La alegerile din 2009 s-au facut centre de votare speciale, pentru cetateni din R. MOLDOVA si Ungaria carora Basescu le-a promis studii gratuite si locuri de munca in institutiile statului ROMAN, dar si studenti straini adusi la studii gratuite din Ucraina, Rusia, Belarus si altele, carora inainte de alegeri in TABERELE de VARA le-a promis si marirea numarului de locuri de studii gratuite in ROMANIA si mai mult dupa ce a gonit presa din tabara de vara a MAGHIARILOR, acestora le-a promis ca MODIFICA CONSTITUTIA ROMANIEI si va infiinta REPUBLICA TRANSILVANIA, lucru pe care il face acum cu ajutorul consilierilor prezidentiali ( cu functii de ministri si salarii de ministri) membri GDS-RADIO EUROPA LIBERA : TISMANEANU si alti si ROMANIA NU MAI ESTE CONDUSA de PARLAMENTUL ROMANIEI, CI DE BASESCU si COMISIILE LUI.

  Si ce a facut BASESCU dupa 2009?

  A platit celor de la GDS-RADIO EUROPA LIBERA din R.Moldova peste 100 de milioane de euro din creditele de la FMI pentru voturile aduse lui si furate poporului ROMAN (din centre de votare unde au falsificat PROCESELE VERBALE. Important nu este cine numara voturile, ci cine intocmeste procesul verbal) pentru el si gasca PDL si maghiarilor le va face un stat cu limba si moneda proprie REPUBLICA TRANSILVANIA, visul evreilor din AMERICA si al lui SOROS, fiind unul din MOTIVELE LOVITURI DE STAT din decembrie 1989.

  CEA MAI MARE CRIMA ADUSA POPORULUI ROMAN A FOST SI ESTE ADUCEREA CATEANILOR STRANI LA STUDII GRATUITE PENTRU A INCLOCUI CETATENII ROMANI DIN INSTITUTIILE STATULUI ROMAN pentru a executa ordine sioniste-sataniste din America-FMI si B`NAI B`RITH.

  Priviti UDMR de 20 de ani se afla in guvernele ROMANIEI SI UNGARIEI.

  UDMR O GRUPARE TRERORISTA XENOFOBA si EXTREMISTA sprijinita de SOROS si de toata masoneria mondiala pentru a distruge si desfiinta ROMANIA si uni vorbesc de CRIZA, dar milioane de fiinte umane ucise dupa 1989 in ROMANIA, SERBIA, KOSOVO, IRAK, AFGANISTAN si altele, in numele caruia au fost ucise?

  Priviti UDMR care nu are decat 30 de familii in unele zone pe teritoriul Romaniei si totusi primesc zeci de mii de voturi!

  Cum va explicati acest lucru?

  Membri SRI, adica cetateni straini adusi la studii gratuite in ROMANIA pe banii ROMANILOR pentru exterminarea romanilor SI DESFIINTAREA ROMANIEI se ocupa de aducerea voturilor pentru UDMR si de partidele care trebuie sa conduca ROMANIA la ordinul B`nai B`rith, mai pe intelesul romanilor – FMI.

  De 20 de ani se practica PRIVATIZAREA, RESTRUCTURAREA SI DIPONIBILIZAREA, arme evreisti cu care s-a scos ROMANIA LA VANZARE si cu care s-a distrus industria si economia Romaniei si cu care EVREII LUPTA PENTRU EXTERMINAREA POPORULUI ROMAN si inlocuirea CETATENILOR ROMANI in institutiile statului, cu cetateni straini adusi la studii gratuite si cu care distrug si jefuiesc ROMANIA si cu care fura voturile romanilor, etalon este EUGEN TOMAC cetatean UCRAINIAN ministru secretar de stat in MAE.

  MODERNIZAREA STATULUI :

  UDREA CU BANII SI ROMANI CU FOAMEA SI MOARTEA

  Toata clasa polticica este vinovata si toti cei care au stiut de acest program DE INLOCUIRE A CETATENILOR ROMANI in institutiile statului ROMAN si de distrugere a statului ROMAN si exterminarea POPORULUI ROMAN TREBUIE CONDAMNATI PENTRU CRIME IMPOTRIVA ROMANIEI.

  Basescu ne trimite la munca si vorbeste de 3 milioane de teren arabil nelucrat?

  Pardon, dar cine a distrus AGRICULTURA ROMNIEI?

  Dar, INDUSTRIA SI ECONOMIA ROMANIEI cine le-a distrus?

  Unde sa muncim domnule BASESCU PRIMUL INFRACTOR AL ROMANIEI TARDATOR DE NEAM SI TARA CARE AI VANDUT FLOTA ROMANIEI SI RESURSELE DIN MAREA NEAGRA si de 20 de ani participi la distrugerea ROMANIEI si exterminarea poporului ROMAN?

  Daca nu doriti sa avem PRESEDINTE UDREA si PRIM MINISTRU BASESCU INFRACTORUL, solutia este STRADA si sa-i dam afara din institutiile statului, asa cum au facut refugiati romani si maghiari pregatiti in Ungaria, in decembrie 1989 in Romania.

  STRADA, STRADA, STRADA si sticle incendiare, sticle incendiare, sticle incendiare arme sioniste-sataniste de secole si ale VATICANULUI cand au vrut sa schimbe un sistem politic pe aceasta planeta.

  OPERATIUNEA MATRIX (priviti GRECIA au primit acest mesaj tradus si sunt in STRADA au inteles mesajul dupa 80 de ani de dominatie ANMERICANA)

 2. Gabriel
  02/03/2011 la 18:46

  Nu cred ca e cuviincios ca un articol politic sa fie dupa Acatistul Sfintei Invieri.

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: